תקנון האתר

החנות משמשת כחנות וכאתר אלקטרוני לרכישת מוצרים

תקנון זה יחול על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

רשאי להשתמש באתר כל משתתף אשר יקיים את התנאים הבאים במצטבר: תושב ישראל אשר מלאו לו 18 שנים וברשותו חשבון בנק פעיל, תעודת זהות ו/או דרכון בתוקף. הרשמה לביצוע פעולות באתר מהווה הצהרה מצד המשתמש, כי גילו של המשתמש מעל 18 שנה. ברשותו כתובת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי בתוקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר, מולאו נאמנה על ידי המשתמש, לרבות שמו המלא, שם המשתמש, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום המגורים, מספר תעודת זהות ומספר טלפון. בהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון, לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות.

החנות תאפשר לך לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים.

רישום

חלק מהשירותים באתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם לשירותים הטעונים רישום (להלן: "ההרשמה"). במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכיו"ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי לשימוש לסיום הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש

ביטול עסקה

הלקוח רשאי לבטל את העיסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981(להלן:החוק)

ניתן לבטל רכישת מוצר 14 יום מיום קבלת המוצר, הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל החנות.

במקרה של ביטול העיסקה יחוייב הלקוח בשיעור של 5% אך לא למעלה מ-100 ש"ח, בהתאם להוראות החוק.

אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני החנות, על הלקוח.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא.

מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחוייב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר,וזאת במידה והמוצר נשלח כבר.

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו מאריזתם המקורית, אלא אם הספק נתן את הסכמתו מראש.

החזרת מוצר הגייני: מוצר הגייני אשר נפתח/ בוצע שימוש לא יתקבל חזרה על ידי החנות.

החנות תהא רשאית לבטל עיסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

– נפלה טעות במחיר המוצר או בתיאור המוצר.

– אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה.

רשאית החנות לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חילופי שווה ערך.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צויינה בדף ההרשמה.

אספקת המוצרים

החנות ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צויין מפורשות אחרת.

החנות ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

– כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

– שביתה אצל ספקים של שרותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

– כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

– באזורים המוגבלים לגישה מבחינה בטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג. זמני אספקה עד 7 ימי עסקים לכל היותר.

כל המישלוחים באתר נשלחים ע"י דואר רשום או חברת מישלוחים.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר.

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהחנות וזאת בתיאום מראש עם החנות.

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של בית העסק.

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל שירות הלקוחות.

טלפקס:073-3743821

sales@homelectric.co.il Email:

נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע.

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

האתר עומד בתקני אבטחה PCI DSS.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן.

במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

הגבלת פרטיות

החברה לא תפגע בפרטיותו של הלקוח ותמלא בעניין זה אחר הוראות הגנתה הפרטיות, התשמ"א 1981 והוראות כל דין אחר בעניין.

כללי

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד.

החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של המוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח.

אין להעתיק, לשכפל, לפרסם או להשתמש בכל דרך בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

בתודה מראש

הום אלקטריק

קיבוץ יד מרדכי

ד.נ. חוף אשקלון 79145

טלפון שירות לקוחות 073-3743821